www.jdemenaryby.cz

Povolen lov mníka a jelce jesena v revírech na Třeboňsku

Součástí vyhlášky je i odůvodnění které připojujeme.

Odůvodnění uložení vyjímky lov mníka a jesena

Správa CHKO Třeboňsko obdržela dne 19. 5. 2010 postoupenou žádost Českého rybářského svazu, Jihočeský územní svaz České Budějovice, IČ: 00434112, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou (dále též žadatel) o vydání opatření obecné povahy ve věci udělení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje druhů mník jednovousý (Lota lota) a jelec jesen (Leuciscus idus) dle § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména ze zákazu živočichy chytat a usmrcovat. Žádost byla postoupena Krajským úřadem – Jihočeského
kraje.

Žadatel žádá o povolení lovu mníka jednovousého a jelce jesena na revírech jím obhospodařovaných, a to konkrétně na revírech: Blanice Vodňanská 1, 2 a 3; Lužnice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10A; Nežárka 1, 2, 3 a 4; Vltava 21 – 22, 23, 24, 25 a 26.

Z vyjmenovaných revírů se na území v kompetenci zdejší Správy CHKO nacházejí pouze následující revíry: Lužnice 8, Lužnice 10A, Nežárka 2 a část revírů Lužnice 7, Nežárka 1 a Nežárka 3, ležící na území CHKO Třeboňsko.

Udělení výjimky je žádáno z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 1 a 2 písm. c) a d) zákona. Žádost je zdůvodněna tím, že vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., stanovuje pro mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) dobu lovu i minimální zákonnou délku. Zkušenosti žadatele z rybářských revírů, podle podané žádosti, mají prokazovat, že početnost obou předmětných druhů ryb dosáhla úrovně, kdy umožnění lovu za stanovených podmínek nebude ohrožením pro existenci těchto druhů (mj. proto, že umělý výtěr a odchov plůdku a násad je již dobře zvládnut). Lov těchto druhů podle žadatele umožní, vzhledem k evidenci úlovků, získat přehled o početnosti těchto druhů a doplnit tak údaje získané kontrolními odlovy výzkumných institucí na některých revírech v rámci Jihočeského kraje. Z výše popsaných důvodů navrhuje žadatel povolit výjimku podle ust. §56 odst. 1 a 2 písm. c) a písm d) zákona.

Zdejší Správa CHKO Třeboňsko projednala žádost i návrh opatření obecné povahy s Krajským úřadem – Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice), který je dotčeným orgánem podle § 136 odst. 1 u revírů Lužnice 7, Nežárka 1 a Nežárka 3, které zčásti leží na území jihočeského kraje mimo zvláště chráněné území CHKO Třeboňsko. Vzhledem k tomu, že se ryby pohybují bez ohledu na hranice zvláště chráněného území, bylo nutné domluvit stejné podmínky pro vydání výjimky k povolení lovu na obou územích (CHKO Třeboňsko a území jihočeského kraje mimo CHKO Třeboňsko). Krajský úřad – Jihočeského kraje a zdejší Správa CHKO se dohodli na totožných podmínkách.

Správa CHKO Třeboňsko veřejnou vyhláškou zveřejnila návrh o opatření obecné povahy dle §172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu opatření obecné povahy nebyly vzneseny žádné připomínky.

Správa CHKO Třeboňsko se zabývala otázkou, zda je možné žadateli požadovanou výjimku udělit. Jelikož druhy mník jednovousý a jelec jesen nejsou chráněny jako předměty ochrany podle práva Evropských společenství, výjimku nelze povolit podle §56 odst. 2 písm. c) a d) zákona, jak požaduje žadatel. Výjimku lze povolit na základě §56 odst. 1. Podle ust. § 56 odst. 1 zákona může být výjimka udělena za předpokladu, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

Veřejný zájem je dán existencí legislativy, která počítá s lovem předmětných živočichů, protože vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., stanovuje pro mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) dobu lovu i minimální zákonnou délku. Tento předpis tedy počítá s lovem předmětných živočichů a podmínkami pro lov se zabývá i ochranou druhu.

Veřejným zájmem odůvodňujícím lov předmětných druhů je dále to, že tyto druhy byly v minulosti na území CHKO Třeboňsko Českým rybářským svazem vysazovány. Lov těchto druhů umožní, vzhledem k evidenci úlovků, získat přehled o početnosti těchto druhů a doplnit tak údaje získané kontrolními odlovy výzkumných institucí na některých revírech na území CHKO Třeboňsko.

Evidence úlovků zvláště chráněných druhů může v mnoha situacích sloužit jako podklad pro další rozhodování v ochraně přírody a bude cenným přispěním k poznatkům o rozšíření a početnosti druhů, tzn. výjimka se povoluje i v zájmu ochrany přírody.

Pro minimalizaci škodlivých účinků zamýšlené činnosti na předmětné zvláště chráněné živočichy a možnost vyhodnocení dopadu udělené výjimky byly stanoveny podmínky. Podmínka č. 1 stanoví, že loveni mohou být pouze jedinci druhu, o kterých to stanoví vyhláška č. 197/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Tento předpis stanovuje dobu hájení a minimální délku pro přisvojení a tak zajišťuje jejich ochranu. Další podmínka má zajistit evidenci úlovků tak, aby byla zdrojem informací o stavu populace předmětných zvláště chráněných živočichů. Osoba oprávněná k lovu má stanovenou povinnost zápisu všech ulovených jedinců (podm. 2) a žadatel má stanovenu povinnost takto získané údaje sumarizovat a předat zdejší Správě CHKO (podm. 3). Podmínka č. 4 omezuje počet ponechaných mníků jednovousých na jeden kus v jednom dni. Při splnění výše uvedených podmínek lze minimalizovat negativní vliv na populaci obou druhů ryb při současném získání cenných údajů. Platnost výjimky je omezena na dobu určitou, do konce roku 2013, poté bude možné vyhodnotit získaná data z odevzdané evidence. Tato výjimka se nevztahuje na odchov a vysazování výše uvedených druhů, k takovým činnostem je nutná výjimka podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů vyjmenovaných v §50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. v základních podmínkách pro ochranu zvláště chráněných druhů.

Článek Povolen lov mníka a jelce jesena v revírech na Třeboňsku zařazen do rubriky Rybářské revíry – ČRS .

Vložit komentář

 

Rybaření na rybnících

Specifikem Třeboňska je možnost rybaření na rybnících Rybářství Třeboň a.s.

Ukázky z fotoblogu

Kaprařina na třeboňských rybnících.

Kpaři při výlovu rybníka Svět.

Štika

Rybářské závody na Rybníce Svět

Náš tip

Penzion Třeboň partner pro ubytování v Třeboni.


Dovolená s rybařením na chatách a chalupách od DDS TOUR.


Rybaření a rybářské potřeby v regionálním katalogu služeb a subjektů Třeboň INFO.CZ.

Hlavní menu

Rybářské revíry – ČRS

Grilování kapra

Kapří maso se výborně hodí i ke grilování. Inspirujte se recepty na grilování kapra.

Ryby na Třeboňsku

Nejčastějším úlovkem rybářů je Třeboňský kapr. K dalším loveným rybám patří štika, sumec, candát, lín, amur.

Ubytování na Třeboňsku

Hledáte ubytování pro Vaší rybářskou dovolenou na Třeboňsku? Využijte služeb turistického portálu Třeboňsko.cz.